0

სკოლის მისია

თარიღი: 18-04-2013, 09:57  
   

   skolis misiaa zogadsakacobrio Rirebulebis mqone, sakuTari erovnuli tradiciebis matarebeli, Sromismoyvare, moqalaqeobrivi pausxismgeblobis mqone pirovnebis aRzrda; skolam xeli unda Seuwyos mozardebis samoqalaqo cnobierebis Camoyalibebasa da iseTi unar-Cvevebis ganviTarebas, romlebic daexmareba maT, gaxdnen saqarTvelos demokratiuli samoqalaqo sazogadoebis sruluflebiani wevrebi. am misiis gansaxorcieleblad skola qmnis marTvis, aRzrdisa da ganaTlebis xarisxis uzrunvelyofis Tanamedrove sistemas da sakuTar saqmianobas axorcielebs mudmivi ganviTarebisa da srulyofis reJimSi.