წმინდა ბარბარეს სახელობის მართლმადიდებლური სკოლა » სკოლის წესდება » შპს „წმინდა ბარბარეს სახელობის მართლმადიდებლური სკოლის“ წესდება
0

შპს „წმინდა ბარბარეს სახელობის მართლმადიდებლური სკოლის“ წესდება

თარიღი: 18-04-2013, 08:56  

დამტკიცებულია:

შპს „წმინდა ბარბარეს სა­ხე­ლო­ბის მარ­თლმა­დი­დებ­ლუ­რი სკო­ლა"

დირექტორის №____ ___ ___ ____ 2013წლის ბრძანებით

 

შპს „წმინდა ბარბარეს სა­ხე­ლო­ბის მარ­თლმა­დი­დებ­ლუ­რი სკო­ლის"

წესდება

სარჩევი

მუხლი 1. სკოლის სტატუსი. 2

მუხლი 2. მიზნები, ფუნქციები და საქმიანობისსაგანი. 2

მუხლი 3. სკოლის სტრუქტურა. 3

მუხლი 4.სკოლისადმინისტრაცია. 3

მუხლი 5.სკოლისდირექტორი. 3

მუხლი 6.პედაგოგიურისაბჭო.. 4

მუხლი 7.პედაგოგიურისაბჭოსფუნქციები. 5

მუხლი 8. კათედრები. 5

მუხლი 9. სკოლის მენეჯერები და ტექნიკური პერსონალი. 6

1. სკოლის მენეჯერები: 6

ა) სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი: 6

ბ) სწავლების ხარისხისა და კონტროლის მენეჯერი: 6

გ) ადმინისტრაციული საკითხების მენეჯერი: 6

დ) სამეურნეო საკითხების მენეჯერი: 7

ე) ფინანსური მენეჯერი: 7

ვ) უსაფრთხოებისა და დისციპლინის სამსახურის მენეჯერი: 7

2. ტექნიკური პერსონალი. 9

ა) დამლაგებელი, 9

ბ) ექიმი. 9

მუხლი 10. ბიბლიოთეკა. 9

მუხლი 11.მასწავლებელთა,მშობელთადამოსწავლეთაუფლებებიდათავისუფლებები. 9

მუხლი 12.დისციპლინურიდევნა. 10

მუხლი 13.დისციპლინურიკომიტეტი. 10

მუხლი 14.მოსწავლეთა,მასწავლებელთა,მშობელთადამოსწავლეთასაჩივრისგანხილვა. 10

მუხლი 15.სკოლისფინანსები. 11

მუხლი 17.ანგარიშგებადასაბუღალტროაღრიცხვა. 11

მუხლი 18.სახელმწიფოკონტროლი. 11

მუხლი 19.სკოლისწესდებაშიცვლილებებისშეტანისწესი. 11

 

 

 

 

 

I თავი

მუხლი 1. სკოლისსტატუსი

1. შპს „წმინდა ბარბარეს სა­ხე­ლო­ბის მარ­თლმა­დი­დებ­ლუ­რი სკო­ლა" (შემდგომში – სკოლა)არის კერძო სამართლის იურიდიული პირი,რომელიც ახორციელებსსაგანმანათლებლო საქმიანობასდა უზრუნველყოფსზოგადი განათლებისმიღებას დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურზე ეროვნულისასწავლო გეგმისშესაბამისად.

2.სკოლა თავისსაქმიანობას წარმართავსსაქართველოს კონსტიტუციით,"ზოგადიგანათლების შესახებ" საქართველოს კანონით,სხვა ნორმატიულიაქტებით დაამ წესდებით.

3.სკოლას აქვსდამოუკიდებელი ბალანსი,მრგვალი ბეჭედი,ანგარიში ბანკში.

4. სკოლის იურიდიული მისამართია:

ქ. თბილისი, სამგორის ქ. 31 ბ.№68

ტელ: (32) 2745410; 577 257 120

ვებ გვერდი : www.barbareschool.ge

მუხლი 2. მიზნები, ფუნქციები დასაქმიანობის საგანი

1.სკოლის მიზანია:

ა) ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მატარებელი, თავისუფალი პიროვნების ჩამოყალიბებისათვის საჭირო პირობების შექმნა;

ბ) მოზარდის გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევების განვითარება, აუცილებელი ცოდნით უზრუნველყოფა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, კულტურულ ფასეულობათა პატივისცემა, მოსწავლის მიერ ოჯახის, საზოგადოების, სახელმწიფოსა და გარემოს წინაშე საკუთარი უფლება-მოვალეობების გაცნობიერებაში ხელშეწყობა.

 

1.სკოლის მისია:

წმინდა ბარბარეს სახელობის მართლმადიდებლურ სკოლაში მოზარდები მიიღებენ ხარისხიან განათლებას, ეზიარებიან ზოგადსაკაცობრიო ჰუმანისტურ იდეალებასა და ღირებულებებს. სკოლა მიზნად ისახავს აღზარდოს პიროვნული ღირსებების მქონე, საკუთარი ეროვნული ტრადიციების მატარებელი, ჭეშმარიტი მართლმადიდებელი ქრისტიანი; ხელი შეუწყოს მოზარდების სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბებას და ისეთი უნარ-ჩვევების განვითარებას, რომლებიც დაეხმარება მათ გახდნენ საქართველოს დემოკრატიული სამოქალაქო საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრები. ამ მისიის განსახორციელებლად სკოლა ქმნის მართვის, აღზრდისა და განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის თანამედროვე სისტემას და საკუთარ საქმიანობას ახორციელებს მუდმივი განვითარებისა და სრულყოფის რეჟიმში.

 

 

 

 

თავი II. სკოლის სტრუქტურადამართვა

მუხლი3. სკოლის სტრუქტურა

სკოლის სტრუქტურა მოიცავს პედაგოგიურ საბჭოს, სკოლის ადმინისტრაციას და ტექნიკურ პერსონალს.

მუხლი 4. სკოლისადმინისტრაცია

1. სკოლისადმინისტრაციაშედგება სკოლის დირექტორის და მენეჯერებისგან

2. სკოლისდირექტორს თანამდებობაზე ნიშნავენ შპს-ს დამფუძნებლები. სკოლის დირექტორი ამავდროულად შეიძლება იყოს შპს „წმინდა ბარბარეს სახელობის მართლმადიდებლური სკოლის" დირექტორი.

მუხლი 5. სკოლისდირექტორი

1. სკოლისდირექტორი:

ა) ახორციელებს სკოლის მართვას;

ბ) წარმოადგენს სკოლას მესამე პირებთან ურთიერთობებში;

გ) ამტკიცებს სკოლის შინაგანაწესს, სკოლის ბიუჯეტს, ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკას, სკოლის განვითარების სტრატეგიას და სკოლის ყოველწლიურ სამოქმედო გეგმას.

დ) შეიმუშავებსსაშტატოგანრიგს;

ე) მონაწილეობსპედაგოგიურისაბჭოსმიერ სასკოლო სასწავლო გეგმის შემუშავებაში და ამტკიცებს სასკოლოსასწავლო გეგმებს;

ვ) უზრუნველყოფსპედაგოგებთანხელშეკრულებებისდადებასადა შესრულებას, დებს ხელშეკრულებებს სკოლის ტექნიკურ თანამშრომლებთან;

ზ) უფლებამოსილია ვადამდე შეწყვიტოს ხელშეკრულება მასწავლებელთან ხელშეკრულების პირობების დარღვევის, სააღმზრდელო საქმიანობისათვის შეუფერებელი ქმედების ჩადენის ან კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით არაკვალიფიციურობის დადასტურებისას;

თ) უფლებამოსილია დადოს გარიგებები;

ი) განკარგავსთანხებსსკოლისბიუჯეტისმიხედვით.

კ) განიხილავსსაჩივრებსდა იღებს შესაბამის ზომებს;

ლ) ზედამხედველობს დაწესებულების სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესს;

მ) გამოსცემსინდივიდუალურსამართლებრივაქტებს;

ნ) ამტკიცებს პედაგოგების შერჩევის წესს;

ო)ახორციელებსსაქართველოსკანონმდებლობითადა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების წესდებით გათვალისწინებულ სხვა საქმიანობას.

2. სკოლისდირექტორიპერსონალურადაგებსპასუხს:

ა) ეროვნული სასწავლო გეგმის, განათლების სფეროში მოქმედი ნორმატიული აქტების შესრულებასა და სააღმზრდელო პროცესზე;

ბ) სკოლის საკუთრებაში არსებული ქონების და ფინანსების მიზნობრივ და სწორ ხარჯვაზე, სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა პატრონობასა და რაციონალურად გამოყენებაზე;

გ) სკოლაში მასწავლებლებისა და მოსწავლეებისათვის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნაზე;

მუხლი 6. პედაგოგიურისაბჭო

1. პედაგოგიურისაბჭოარის სკოლის მასწავლებელთა თვითმმართველობის ორგანო, რომელშიც შედის სკოლის ყველა პედაგოგი.

2. პედაგოგიურსაბჭოს ხელმძღვანელობსპედაგოგიური საბჭოსთავმჯდომარე, რომელიც1წლის ვადითაირჩევა სიითიშემადგენლობის უმრავლესობით.პედაგოგიური საბჭოსთავმჯდომარე იწვევს დაწარმართავს საბჭოსსხდომებს.

3. პედაგოგიურსაბჭოში ყველაპედაგოგი სარგებლობს თანაბარიხმის უფლებით.

4. პედაგოგიურისაბჭოს წევრებისერთ მესამედსუფლება აქვსნებისმიერ დროსმოიწვიოს პედაგოგიურისაბჭოს სხდომა.

5. საბჭოსსხდომა უფლებამოსილია,თუ მასესწრება საბჭოსწევრთა ნახევარზემეტი.

6. პედაგოგიურისაბჭო გადაწყვეტილებასიღებს ხმებისუმრავლესობით, არანაკლებსაერთო ხმებისმესამედისა.

7. საბჭოსსხდომის დღისწესრიგი, სხდომაზედამსწრეთა ვინაობა,კენჭისყრის შედეგებიდა მიღებულიგადასწყვეტილება ფორმდებაპედაგოგიური საბჭოსსხდომის ოქმით,რომელსაც ხელსაწერს საბჭოსთავმჯდომარე.

8. პედაგოგიური საბჭოს სხდომის მოწვევის უფლება აქვს სკოლის დირექტორს.

9.პედაგოგიურ საბჭოშიმის კომპეტენციაშიშემავალ საკითხებზეიქმნება ცალკეულისამუშაო ჯგუფები,რომლებიც ასრულებენსაბჭოს დავალებებსდა ანგარიშვალდებულნიარიან მისწინაშე.

 

მუხლი 7. პედაგოგიურისაბჭოს ფუნქციები

პედაგოგიური საბჭო:

ა) ეროვნულისასწავლო გეგმისშესაბამისად დირექტორისმონაწილეობით შეიმუშავებს სასკოლოსასწავლო გეგმებს;

ბ) საფეხურებისადა საგნებისშესაბამისად ამტკიცებსეროვნული სასწავლოგეგმების დაშეფასების ცენტრისმიერ გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოებიდანპედაგოგების მიერშერჩეული, სასწავლოწლის განმავლობაშიგამოსაყენებელი სახელმძღვანელოებისნუსხას;

გ)შეიმუშავებს რეკომენდაციებს სკოლის შინაგანაწესის შესახებ.

დ) საკითხი, სკოლის შინაგანაწესში ცვლილებების შეტანის შესახებ შეიძლება დააყენოს პედაგოგიური საბჭოს 1/3–მა.

მუხლი 8. კათედრები

1. სკოლაში კათედრების ფუნქციებია:

·საგნობრივი ჯგუფის საგნის/საგნების სწავლების კოორდინირება;

·კათედრის წევრთა შორის გამოცდილების გაზიარება, წარმატებების წინაპირობათა განსაზღვრა და პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება;

·საგაკვეთილო პროცესის, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და სასკოლო ბიბლიოთეკისათვის საგანმანათლებლო რესურსების შერჩევა და პედაგოგიური საბჭოსთვის წარდგენა;

·სხვა კათედრებთან კოორდინირებული მუშაობა;

·მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისთვის ზრუნვა;

·რეკომენდაციების შემუშავება სწავლა-სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიებისა და მიდგომების დანერგვასთან დაკავშირებით.

2.კათედრას აქვს დებულება, რომელსაც ამტკიცებს დირექტორი ბრძანებით;

3.კათედრების რაოდენობა განისაზღვრება ეროვნული სასკოლო სასწავლო გეგმისა და სასკოლო სასწავლო გეგმის შესაბამისად და მტკიცდება დირექტორის ბრძანებით.

4.კათედრას ხელმძვანელობს კათედრის თავმჯდომარე, რომელსაც ირჩევს კათედრა 1 წლის ვადით;

მუხლი 9. სკოლის მენეჯერები, კორდინატორები და ტექნიკური პერსონალი

სკოლის ეფექტურ ფუნქციონირებას ადმინისტრირებას და მართვას ცალკეული მიმართულებით ახორციელებენ მენეჯერები

1.სკოლის მენეჯერები

) სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი:

1.ადგენს სასწავლო ცხრილებს;

2.უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესის კონტროლს;

3.უწევსკოორდინაციას კათედრების მუშაობას;

4.აკეთებს პედაგოგთა საათობრივ დატვირთვებს;

5. აწარმოებს კლასგარეშე აქტივობების მონიტორინგს;

6. ადგენს და აკონტროლებს სკოლის შენობაში პედაგოგთა მორიგეობის გრაფიკს;

7. აკონტროლებს მოსწავლეთა დისციპლინას;

8. აწარმოებს მასწავლებელთა დისციპლინაზე კონტროლს;

 

 

 

) სწავლების ხარისხისა და კონტროლის მენეჯერი:

1.უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესის ეროვნულ სასწავლო და სასკოლო სასწავლო გეგმასთან შესაბამისად წარმართვის კონტროლს;

2.შეიმუშავებს სასწავლო პროცესის ეფექტური წარმართვისათვის სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების და განვითარების მექანიზმებს;

3.მონაწილეობს სასკოლო სასწავლო გეგმის, სილაბუსების, კალენდარული გეგმების, მასწავლებლის პორთფოლიოს შედგენაში და უწევს ორგანიზებას და ზედამხედველობას მათ წარმოებას;

4.ამოწმებს სილაბუსების, კალენდარული გეგმების, მასწავლებლის პორთფოლიოების სასკოლო სასწავლო გეგმასთან შესაბამისობას.

5.ავსებს ავტორიზაციის და აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარიშს;

6.კისრულობს ლიდერობას სკოლის სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავებაში.

7. პასუხისმგებელია შიდა სასკოლო პროექტების, კონკურსებისა და სხვა ტიპის აქტივობების დაგეგმვასა და განხორციელებაზე;

8. თანამშრომლობს სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულებასთან კონკურსების, ღონისძიებების ჩატარების მიზნით;

9. პასუხისმგებელია სამინისტროსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გამოცხადებულ პროექტებში მოსწავლეთა და მასწავლებელთა აქტიურ ჩაბმაზე;

 

) ადმინისტრაციული საკითხების მენეჯერი:

1.აკონტროლებს სკოლისვებ-გვერდსა და მასთან დაკავშირებულ საქმიანობას;

2.უზრუნველყოფს სკოლის რეკლამას;

3.პასუხისმგებელია სკოლის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებაზე;

4.პასუხისმგებელია ინფორმაციის საჯაროობაზე;

5.ხელმძღვანელობს კანცელარიის საქმიანობას;

6.პასუხისმგებელია მოსწავლეთა პირადი საქმეების წარმოება-შენახვაზე;

7.პასუხისმგებელია სკოლის კოლექტივის პირადი საქმეების წარმოება-შენახვაზე;

8.აწარმოებს და აკონტროლებს შემოსული კორესპონდენციების ჟურნალს;

9.აწარმოებს მოსწავლეთა მობილობის, ბრძანების წიგნს და პასუხისმგებელია მასზე;

10.აწარმოებს და აკონტროლებს გასული და შემოსული კორესპონდენციების ჟურნალს;

11.პასუხისმგებელია მოსწავლეთა მობილობის ელექტრონული ვერსიის წარმოებაზე.

 

) სამეურნეო საკითხების მენეჯერი:

1. უშუალოდ ხელმძღვანელობს სკოლის მთელ სამეურნეო საქმიანობას;

2. პასუხისმგებელია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის დაცვასა და მოვლა-პატრონობაზე;

3. ევალება ყველა სტრუქტურული ერთეულის უზრუნველყოფა საჭირო ინვენტარით;

4. პასუხისმგებელია კლასების, კაბინეტ-ლაბორატორიების, სამედიცინო პუნქტის, სასწავლო-ბაზების , სასადილოს და სხვა ობიექტების სანიტარულ-ჰიგიენურ მდგომარეობაზე;

5. ხელმძღვანელობს მშენებლობას, კაპიტალურ და მიმდინარე რემონტებს;

6. დირექტორთან შეთანხმებით ამზადებს ხელშეკრულებებს საფინანსო და სამეურნეო საკითხებზე.

 

) ფინანსური მენეჯერი:

1. დროულად აწარმოებს ფინანსურ საბუთებს ;

2.აწარმოებს ფინანსურ ოპერაციებს;

3.სწორად აწარმოებს საბუღალტრო აღრიცხვას;

4. დროულად აღრიცხავს და გასცემს სკოლის თანამშრომელთა ხელფასს;

5.მიზნობრივად,დანიშნულებისამებრ იყენებს სკოლის ბიუჯეტს;

6. დროულად აღრიცხავს ორგანიზაციებსა და ფიზიკურ პირებთან წარმოშობილ ანგარიშსწორებას;

7.დროულად ადგენს ბუღალტრულ ანგარიშებს და შესაბამის ორგანოებში კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში წარადგენს;

8.პასუხისმგებელია საბუღალტრო დოკუმენტაციის შენახვა-არქივაციაზე.

9.მონაწილეობს სკოლის მატერიალურ ფასეულებათა ინვენტარიზაციაში და აღრიცხვს შეგეგებს;

10. პასუხისმგებელია საბუღალტრო დოკუმენტაციის სწორად წარმოებასა და ფინანსური ოპერაციების კანონიერებაზე.

 

) უსაფრთხოებისა და დისციპლინის სამსახურის მენეჯერი:

1. უსაფრთხოებისა და დისციპლინის სამსახურისმენეჯერი, სკოლის დირექტორთან ერთად ვალდებულია შექმნას ჯანმრთელობის, სიცოცხლისა და საკუთრებისათვის უსაფრთხო გარემო სკოლის შენობაში, აგრეთვე მის მიმდებარე ტერიტორიაზე.

2. სკოლა ვალდებულია მიიღოს ყველა გონივრული ზომა სკოლის ან მის მიმდებარე ტერიტორიაზემოსწავლის, მშობლის და მასწავლებლის უფლებებისა და თავისუფლებების ჯეროვანი დაცვის, დარღვევის თავიდან აცილების ან აღკვეთის მიზნით.

3. სკოლამ შეიძლებადაადგინოს სასკოლო დროს ან სკოლის ტერიტორიაზემოსწავლის, მშობლის და მასწავლებლის, აგრეთვე მათი გაერთიანებების, გარეშე პირების უფლებებისა და თავისუფლებების არადისკრიმინაციული და ნეიტრალური შეზღუდვის წესები, თუ არსებობს საფუძვლიანიდა გარდაუვალი საფრთხე:

ა) ჯანმრთელობის,სიცოცხლისა და საკუთრებისუსაფრთხოებისა;

ბ) ნარკოტიკების,ალკოჰოლის ან თამბაქოს მოხმარების ან უკანონო ქმედების წახალისებისა;

გ) უხამსობის ან ცილისწამებისგავრცელების, ეთნიკური ან რელიგიური შუღლის გაღვივების, დანაშაულისაკენ ან ძალადობისაკენ წაქეზებისა;

დ) სასწავლო პროცესის მსვლელობის, სკოლის საქმიანობის ან სკოლის ტერიტორიაზე თავისუფლადგადაადგილებისათვის ხელის შეშლისა.

4. მოსწავლის,მშობლის და მასწავლებლისუფლებებისა და თავისუფლებების ნებისმიერი შეზღუდვა უნდა იყოს გონივრული, პროპორციული,მინიმალური და უნდა განხორციელდეს მხოლოდ სკოლის დირექტორის მიერ დადგენილი წესის საფუძველზე, რომელიც გამომდინარეობს მოსწავლეთა ქცევის და მასწავლებელთა ეთიკის კოდექსის შესაბამისად, მასწავლებლის პროფესიულიეთიკის კოდექსის სრული დაცვით,ჯეროვანი და სამართლიანიპროცედურით.

5. სასკოლო დისციპლინის განმტკიცებისათვის შინაგანაწესით დადგენილი წესების გარდა სკოლაში შექმნილი საერთო მდგომარეობიდანგამომდინარე შეიძლებასკოლის დირექტორის მიერ დამატებით შემოღებულ იქნას დროებითი გამკაცრებული წესები, რომლებიც ეფუძნებამოსწავლის და მასწავლებლისთავისუფლებისა და ღირსების პატივისცემას.

6. მოსწავლის აკადემიური მოსწრების შესახებ ინფორმაცია დისციპლინურიმონაცემებისგან განცალკევებით უნდა ინახებოდეს.

7. სკოლას უფლება აქვს მოთხოვოს მოსწავლეს და მასწავლებელს,გაიარონ სამედიცინო შემოწმება დაავადებებზე,ალკოჰოლზე, ნარკოტიკებზე. სკოლა ვალდებულიაუზრუნველყოს შესაბამისი სამედიცინოშემოწმების გავლის ხელმისაწვდომობა.

8. დაუშვებელია,გარეშე პირმა წარმართოს ან აკონტროლოს მოსწავლეთაგაერთიანება.

9. მოსწავლეს,მშობელს, მასწავლებელს, ასევე მათ გაერთიანებას აქვთ წინასწარი წერილობითი შეტყობინების საფუძველზესკოლის ტერიტორიაზე კანონით დადგენილი წესით შეკრების თავისუფლება,თუ ეს არ არის მიმართული სკოლის და პიროვნების ღირსების და სახელის შელახვისაკენ.

10. სკოლას უფლება აქვს, საჭიროების შემთხვევაში, დაესწროს მოსწავლეთა, მშობელთა და მასწავლებელთაშეკრებას.

11. გარეშე პირს უფლება აქვს, დაესწროს მოსწავლეთა შეკრებას მხოლოდ მათი მიწვევით და დირექტორისთანხმობით, გარდა საქართველოსკანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რაც დაკავშირებულია სკოლის ტერიტორიაზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან.

12. სკოლა უფლებამოსილია უფლებებისადა თავისუფლებების შეზღუდვისას მოსწავლეს, მშობელს,მასწავლებელს და გარეშე პირს გონივრულ ვადაში განუმარტოს შეზღუდვის საფუძველი.

13. დაუშვებელია სკოლის ტერიტორიაზესამართლებრივი ურთიერთობის მონაწილე რომელიმე მხარის კანონიერი უფლებისა და თავისუფლების,კანონიერი ინტერესის შეზღუდვა ან მათი განხორციელებისათვის ხელის შეშლა, აგრეთვე მათთვის კანონმდებლობითგაუთვალისწინებელი რაიმე უპირატესობის მინიჭება ან რომელიმე მხარის მიმართ რაიმე დისკრიმინაციული ზომების მიღება.

14. საქმის გარემოებათა იდენტურობისშემთხვევებში დაუშვებელია სხვადასხვაპირის მიმართ განსხვავებულიგადაწყვეტილების მიღება, გარდა კანონით გათვალისწინებული საფუძვლის არსებობისას.

15. დაუშვებელია სკოლაში ძალადობა მოსწავლის ან ნებისმიერისხვა პირის მიმართ. ფიზიკური ან/და სიტყვიერი შეურაცხყოფისშემთხვევაში სკოლა ვალდებულია, დაუყოვნებლივ მოახდინოს სათანადო რეაგირება შინაგანაწესითა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

16. სკოლის ტერიტორიაზე უსაფრთხოებისუზრუნველსაყოფად სამართალდამცავი ორგანოებისმიერ განხორციელებული მოქმედებებირეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობითდადგენილი წესით.

17.ტექნიკური პერსონალი

ა) ექიმი:

1.საჭიროების შემთხვევაში გაუწიოს პირველადი სამედიცინო დახმარება, როგორც მოსწავლეებს, ასევე სკოლის პერსონალს;

2.საჭიროების შემთხვევაში, ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით, მშობელს აცნობოს შვილის შემდგომი გამოკვლევა–მკურნალობის შესახებ;

3.თვეში ერთხელ განახორციელოს ზოგადი პროფილაქტიკური შემოწმება;

4.აწარმოოს ინფორმაციული სახის საუბრებები, როგორც მოსწავლეებსა და მათ მშობლებთან, ასევე სკოლის პედაგოგებსა და პერსონალთან;

5.ჩაატაროს პირველადი პროფილაქტიკური ღონისძიებები სხვადასხვა ეპიდემიის დროს.

ბ)დამლაგებელი

ტექნიკური პერსონალის უფლება მოვალეობები განისაზღვრება მათთან დადებული შრომითი ხელშეკრულებებით.

მუხლი 10. ბიბლიოთეკა

1.ბიბლიოთეკას ხელმძღვანელობს ბიბლიოთეკარი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს სკოლის დირექტორი.

2.ბიბლიოთეკის მუშაობის ძირითად საკითხებს, ბიბლიოთეკარის უფლება-მოვალეობებს, ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზით, ბიბლიოთეკაში განთავსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით სარგებლობისა და ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზში მოქცევის წესს განსაზღვრავს ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი, რომელსაც ბრძანებით ამტკიცებს სკოლის დირექტორი.

 

მუხლი 10. მასწავლებელთა, მშობელთა დამოსწავლეთა უფლებები დათავისუფლებები

1. მასწავლებელთა,მშობელთა დამოსწავლეთა უფლებებიდა თავისუფლებები განისაზღვრება`ზოგადიგანათლების შესახებსაქართველოს კანონით.

2. მოსწავლეს,მშობელს დამასწავლებელს უფლებააქვთ თავიანთიუფლებებისა დათავისუფლებების დასაცავადგაასაჩივრონ მასწავლებლისდა სკოლისუკანონო დასხვა არამართლზომიერიქმედებები,აგრეთვე მიიღონმიყენებული ზიანისსრული ანაზღაურება.

3. სკოლავალდებულია შექმნასსაჩივრების დამოუკიდებელიდა მიუკერძოებელიგანხილვის ეფექტიანისაშუალება.

 

მუხლი 11. დისციპლინურიდევნა

1. დისციპლინურიდევნა შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდსკოლის შინგანაწესით გათვალისწინებულშემთხვევებში დადადგენილი წესით.

2. სკოლისშინაგანაწესი ამომწურავადუნდა განსაზღვრავდესდისციპლინური გადაცდომებისნუსხას დამათთვის გათვალისწინებულდისციპლინურ სახდელებს.

3. სკოლისშინაგანაწესით შეიძლება გათვალისწინებულიქნეს მოსწავლისგაკვეთილიდან გაძევება,სკოლიდან დათხოვნადა სხვადისციპლინური სახდელი.

4. მოსწავლისგაკვეთილიდან გაძევებისგადაწყვეტილების მიღებისუფლება აქვსმასწავლებელს.

5. სკოლიდან5დღემდე ვადითდათხოვნის გადაწყვეტილებისმიღების უფლებააქვს სკოლისდირექტორს, ხოლო5-10 დღემდევადით ანსკოლიდან გარიცხვისგადაწყვეტილების მიღებისუფლება – სკოლისდისციპლინურ კომიტეტს.

6. ის მოსწავლეები, რომელთაც ახასიათებს საზოგადოებისათვის მიუღებელი, ნორმიდან გადახრილი ქცევა გაიგზავნებიან სპეციალიზირებულ სკოლაში მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებით, 11 წლის ასაკიდან.

7.დირექტორისა დადისციპლინური კომიტეტისგადაწყვეტილება დისციპლინურისახდელის დაკისრებისთაობაზე შეიძლება გასაჩივრდესკანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

მუხლი 12. დისციპლინურიკომიტეტი

1. დისციპლინურიგადაცდომის განხილვისმიზნით პედაგოგიურისაბჭო ირჩევსდისციპლინურ კომიტეტს,რომლის შემადგენლობაშითანაბარი რაოდენობითშედის პედაგოგი,მშობელი დასაშუალო საფეხურისმოსწავლე.

მუხლი 13. მოსწავლეთა, მასწავლებელთა, მშობელთადა მოსწავლეთა საჩივრისგანხილვა.

1. კანონმდებლობითგათვალისწინებული უფლებებისდარღვევის შემთხვევაშიმოსწავლეს, მასწავლებელსდა მშობელსუფლება აქვსწერილობითი საჩივრითმიმართოს სკოლისდირექტორს ორიკვირის განმავლობაში,რაც მისთვისცნობილი გახდაუფლების დარღვევისშესახებ.

2. დირექტორი საჩივარს განიხილავს საჩივრის შეტანიდან ორი კვირის ვადაში.

3. საჩივარი არ განიხილება, თუკი მასში არ არის მითითებული შემდეგი რეკვიზიტები:

ა) განმცხადებლის ვინაობა და მისამართი;

ბ) უფლების დარღვევის არსი;

გ) მოთხოვნის არსი.

 

 

მუხლი 14. სკოლისფინანსები

1. სკოლისმიმდინარე ხარჯებისდაფინანსება ხორციელდებასაქართველოს კანონმდებლობითდადგენილი წესითსახელმწიფოს მიერვაუჩერის გაცემით და სკოლის მიერ დადგენილი სწავლის გადასახადებიდან.

2.სკოლას უფლებააქვს მოიზიდოსსაქართველოს კანონმდებლობითნებადართული სხვაფინანსური სახსრები,მათ შორის,მიიღოს შემოსავალიეკონომიკური საქმიანოთ,თუ ესსაქმიანობა არახდენს მავნეზეგავლენას მოსწავლეთაფიზიკურ დაზნეობრივ განვითარებაზე.მიღებული სახსრებიკანონმდებლობის შესაბამისადხმარდება მხოლოდსკოლის მიზნებისადა ფუნქციებისგანხორციელებას.

3.სკოლის ყველაშემოსავალი დახარჯი აისახებამის ბიუჯეტში.

მუხლი 15. ანგარიშგებადა საბუღალტრო აღრიცხვა

1. სკოლავალდებულია საქართველოსკანონმდებლობით დადგენილიწესით აწარმოოსსაფინანსო-ეკონომიკურისაქამიანობის აღრიცხვა–ანგარიშგება,შეადგინოს ბალანსი.

2. დირექტორითანხებს განკარგავს დამტკიცებულისკოლის ბიუჯეტისმიხედვით.

3. სკოლისწლიურ ბალანსსამოწმებს დამოუკიდებელი აუდიტორი.

 

მუხლი 16. სახელმწიფოკონტროლი

1. სკოლისსახელმწიფო კონტროლსახორციელებს საქართველოსგანათლების დამეცნიერების სამინიტრო და სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრიკანონით გათვალისწინებულიწესით. სახელწიფო კონტროლიგულისხმობს სკოლისმიერ განხორციელებულისაქმიანობის კანონიერების,მიზანშეწონილობის და ეფექტიანობისზედამხედველობას.

 

მუხლი 17. სკოლისწესდებაში ცვლილებების შეტანისწესი

1.სკოლისწესდებაში ცვლილებებისადა დამატებებისშეტანა ხდებასკოლის დირექტორის ბრძანებით.